Aktuelt

Nyheder

Intenst iltsvind truer livet i de indre danske farvande

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Iltsvindet i de indre danske farvande er fortsat på et af de højeste niveauer siden 2008. Mange steder på den danske havbund er der fortsat iltfrit i bundvandet, og i flere områder er der sket frigivelse af giftige svovlbrintforbindelser fra havbunden.

Welcome to Martin Ole Bjært Sørensen

- Institut for Miljøvidenskab

Academic employee in ATMI from 1 of October 2020

Kort over Danmarks tabte fosfor

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nyt ”Danmarkskort” over fosfortab skal vise, hvor der er de bedste muligheder for at beskytte vandmiljøet. Tab af fosfor til vandmiljøet via forskellige kanaler er blevet kortlagt og forskellige typer af vandområders følsomhed er undersøgt i et internationalt forskersamarbejde.

Klimaforandringer øger risikoen for invasive arter i havet ved Grønland

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Øget skibstrafik og højere temperaturer i havet giver risiko for flere invasive arter i det arktiske havmiljø. Disse arter kan gribe afgørende ind i de følsomme arktiske økosystemer til skade for naturen og det lokale fiskeri.

Forslag til program for kortlægning af partikelforurening i Tårnby Kommune

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kortlægning af luftforureningen i Tårnby Kommune kan give ny viden om luftkvaliteten for kommunens indbyggere. En ny rapport beskriver metoder og muligheder med målestationer, kildeopgørelser og modelberegninger af luftkvaliteten og helbredseffekter, som kan indgå i kommunens arbejde med at forbedre…

Welcome to Linyan Zhu

- Institut for Miljøvidenskab

Postdoc at MITO from 1 October 2020.

Nyt værktøj til hurtig og effektiv bekæmpelse af olieudslip på havet

- Institut for Ecoscience

Et dansk forskerhold fra Aarhus Universitet står bag et nyt, gratis værktøj til planlægning af beredskab i tilfælde af et olieudslip på havet

Klimastøtte til Arktis 2021

- Miljø, klima og energi

Ansøgningerne skal være Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i hænde

senest søndag d. 15. november 2020. Svar på ansøgninger kan forventes

inden udgangen af februar 2021.

Find flere nyheder