Aktuelt

Nyheder

Partikelforurening fra bytrafik holdt sig inden for grænsen i 2011

- Miljø, klima og energi

Partikler fra havsalt og vintersaltning af vejene bidrog i 2011 til, at den samlede luftforurening med grove partikler på H.C. Andersens Boulevard og på Jagtvej i København i et større antal dage overskred EU’s grænseværdi for den daglige middelværdi for luftens indhold af partikler mindre end 10 mikrometer (PM10).

Bedre iltforhold i sydøstjyske fjorde og Det Sydfynske Øhav

- Miljø, klima og energi

Iltforholdene i de sydøstjyske fjorde og i Det Sydfynske Øhav blev markant bedre i løbet af oktober.

Regn i ynglesæsonen gavnede Tippernes engfugle

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Rigeligt med nedbør i forårs- og sommermånederne i 2012 gav våde enge i fuglereservatet Tipperne i Ringkøbing Fjord og skabte dermed et godt grundlag for ynglende engfuglearter som brushane, der fik adskillige flyvefærdige unger.

Nyheder fra miljøforskningsinstitutionerne i PEER

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE er sammen med Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab medlem af den europæiske sammenslutning af miljøforskningsinstitutioner PEER (Partnership for European Environmental Research).

Ren-luftzoner kan begrænse kvælstofdioxid fra vejtrafikken

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danmark kan i 2015 overholde EU’s grænseværdi for indholdet af sundhedsskadeligt kvælstofdioxid (NO2) i luften ved at supplere miljøzonerne i de større byer med yderligere virkemidler.

God overensstemmelse mellem NO?-målinger og modelberegninger

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der er fortsat grundlag for at optimere både målte data og modellen OSPM, som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, anvender til at beregne luftforurening på gadeplan.

Find flere nyheder