Aktuelt

Nyheder

Nyt fra DCE om ulv og nye kvalitetselementer for søer og vandløb

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så præsenteres et nyt nyhedsbrev for Standat/Stancode

DCE udsender nyhedsbrev om Standat/Stancode

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Fremover vil meddelelser om høringer og opdateringer af Standat og Stancode og eventuelle andre ændringer alene blive meddelt I et nyhedsbrev fra Standatsekretariatet under DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Planteindikatorer for søers økologiske tilstand kan øge behov for fosforreduktion

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE-beregninger på grundlag af to yderligere indikatorer for fosforpåvirkningen af søer - udover den hidtil benyttede klorofyl a-indikator - kan skærpe reduktionsbehovet for fosfor for at opnå EU-vandrammedirektivets mål om mindst "god økologisk tilstand" i danske søer.

Flere vandløb fejler ved granskning med tre kvalitetselementer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Inddragelse af fisk og planter som yderligere to kvalitetselementer - udover det eksisterende kvalitetselement smådyr - i fastlæggelsen af vandløbenes tilstand indebærer en nedgang i antallet af vandløb i Danmark, der opfylder EU-vandrammedirektivets krav om ”god økologisk tilstand”.

Ulve er af natur sky over for mennesker

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det er oftest rabiessmittede ulve, der har angrebet mennesker. Rabies er imidlertid udryddet fra Tyskland - og i øvrigt i Danmark - og risikoen for, at en rabiessmittet ulv indvandrer er meget lille, vurderer DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

LCT-FORUM: EC Senior Research Grantholder opportunity

- Miljø, klima og energi

The European Commission's Joint Research Centre is looking for a senior researcher (15 years relevant experience, or PhD+10 years) for a 2 year grantholder position at its Ispra, Italy location to support the European Platform on Life Cycle Thinking/Assessment.

Nyt fra DCE om første status for arktisk biodiversitet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Plus om forvaltningsplan for kortnæbbede gæs og DCE/AU's deltagelse i nyt nationalt testcenter for vandteknologi og klimatilpasning

31,5 mio. EUR i støttemidler fra Kommissionen til at få miljøløsninger på markedet

- Miljø, klima og energi

Europa-Kommissionen har iværksat en forslagsindkaldelse med et samlet budget på 31,5 mio. EUR til de 45 bedste projekter inden for økoinnovation. Virksomheder i hele Europa har indtil 5. september til at indlevere deres forslag til markedsføring af innovative miljøløsninger inden for de følgende 5 områder:

120 abstracts til "Science for the Environment"

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Bidragene dækker alle konferencens temaer. En femtedel er danske.

Status over biodiversiteten i Arktis for første gang

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Over 250 førende forskere fra det meste af verden har gennem de seneste seks år bidraget med deres viden og ekspertise til den første statusrapport for den samlede biologiske mangfoldighed i Arktis og de ændringer, som den undergår i disse år.

Find flere nyheder