Aktuelt

Nyheder

Miljøzoner foregriber stigende EU-krav til køretøjer

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Miljøzonerne i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg begrænser i et vist omfang lastbilers og bussers forurening af luften med sundhedsskadelige partikler og kvælstofilter. Miljøzonernes effekt vil imidlertid i 2020 stort set være udlignet af fortsat skærpede EU-krav til bilparken.

Værktøj til prioriteret indsats for beskyttet natur

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, beskriver et konkret værktøj til hjælp for kommunernes og statens planlægning af naturforvaltningsindsatsen i habitatområderne.

Galathea-data afslører Nordatlanten som kviksølvkilde

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Nordatlanten rummer en historisk arv af kviksølv fra menneskelige aktiviteter. Dette kviksølv frigøres til atmosfæren - og genintroduceres dermed i det globale kviksølvkredsløb - når stærke vestenvinde forårsager opblanding af vandmasserne i vinterhalvåret.

Nature quality in urban areas

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:15:News

A new report from the National Environmental Research Institute (NERI) at Aarhus University presents methods to calculate nature quality in urban areas based on vegetation and structure. The methods have been used to calculate the nature quality in four districts of Copenhagen County with a total of nine green areas.

Naturkvalitet i bynatur

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

En ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet fremlægger metoder til at beregne naturkvalitet i bynatur baseret på vegetation og struktur. Metoderne er brugt til at regne på naturkvaliteten i fire delområder i Københavns Kommune med ni grønne områder.

Åbent Hus: Et speciale der gør en forskel - kom og hør hvilke muligheder der er for at skrive speciale ved DMU i Roskilde

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:14:Arrangementer

19. maj 2011 kl. 13.30-16.00, Roskilde.
Kom og hør om mulighederne for at skrive bachelor- og specialeprojekt i de enkelte afdelinger, få en rundvisning og mød evt. en mulig vejleder hvis du allerede har en ide.

Danmarks udledning af drivhusgasser faldt i 2009

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Danmarks udledning af drivhusgasser faldt i 2009 med 4,2 procent i forhold til 2008. DMU vurderer, at faldet i emissionerne de seneste par år har været påvirket af reduceret samfundsaktivitet på grund af finanskrisen.

DMU bliver det Nationale Center for Miljø og Energi

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Den 1. juli træder en ny og mere integreret organisering på Aarhus Universitet i kraft. DMU’s forskere vil virke ved to institutter under Faculty of Science and Technology, nemlig Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab.

Ramsar-erstatningsområde i Østgrønland med mange fugle

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

To ynglefugleundersøgelser viser, at et muligt Ramsar-erstatningsområde i Jameson Land i Østgrønland kan give beskyttelse under Ramsar-konventionen til et antal ynglepar svarende til det antal, der potentielt bliver fordrevet af planlagte mineaktiviteter.

Find flere nyheder