Vejledninger vedr. høringer

Håndtering af høring af bekendtgørelser etc. 

Ved modtagelse af materiale, der er sendt til høring hos Aarhus Universitet indenfor DCE’s arbejdsområde, afgiver DCE høringssvar fra AU, hvis det vurderes relevant at afgive høringssvar. Hvis emnet også ligger indenfor DCA’s arbejdsområde, skal et eventuelt høringssvar fra AU koordineres med DCA.

Høringssvar er relevant, når ministeriet har afgivet bestilling om høringssvar eller når det vurderes hensigtsmæssigt for at forebygge fejl, mangler eller uhensigtsmæssigheder.

Ved modtagelse af høringsmateriale i DCE journaliseres det af Susanne Nørtoft Jensen, som videresender materialet til Karin Balle Madsen, som registrerer materialet og videresender til Susanne Boutrup.

Susanne Boutrup vurderer, hvorvidt det kan være relevant for DCE at afgive høringsvar til det fremsendte høringsudkast.

  • Hvis det vurderes, at høringssvar ikke er relevant, tilføjer Karin Balle Madsen dette som bemærkning til dokumentet i Captia
  • Hvis det vurderes, at høringssvar kan være relevant, sender Karin Balle Madsen høringsmaterialet til det relevante institut – normalt BIOS og/eller ENVS.

Instituttet tager stilling til, om der skal afgives høringssvar.

Hvis instituttet vurderer, at høringssvar ikke er relevant, meddeles det til Karin Balle Madsen med kopi til Susanne Boutrup. Karin Balle Madsen tilføjer dette som bemærkning til dokumentet i Captia.

Hvis instituttet vurderer, at høringssvar er relevant, udarbejder instituttet et udkast til høringssvar og sender udkastet til Susanne Boutrup med henblik på kvalitetssikring. Instituttet færdiggør svaret og journaliserer det på sagen i forbindelse med afsendelse af endeligt svar. Journalnr. 31867.

Hvis flere institutter er involveret i afgivelse af høringssvar, kan DCE koordinere udarbejdelsen af høringssvaret på baggrund af input fra institutterne.

Offentliggørelse

Ved fremsendelse af svar sendes kopi til Karin Balle Madsen. Høringssvaret offentliggøres efterfølgende DCE's hjemmeside og omtales i DCE-nyhedsbrev.

Institutter eller dele af institutter afgiver ikke høringssvar på vegne af AU indenfor DCE’s arbejdsområde. Eventuelle høringssvar fra individuelle forskere/medarbejdere offentliggøres ikke på DCE’s hjemmeside eller omtales i nyhedsbrev.