Internationale aktiviteter

DCE’s internationale aktiviteter er beskrevet i følgende oversigter:

  1. Tabel over DCE’s internationale rapportering i medfør af rammeaftalen mellem MFVM og AU
  2. Oversigt over DCE’s deltagelse i internationale fora i medfør af rammeaftalen mellem MFVM og AU
  3. Oversigt over DCE’s deltagelse i internationale fora udenfor rammeaftalen mellem MFVM og AU
  4. Oversigt over DCE-centerenhedens projektrelaterede internationale rådgivning

De findes i mappen: O:\ST_DCE-Information\Internationale_aktiviteter

Oversigterne er ”levende dokumenter”, som skal løbende opdateres i forhold til de ændringer, der aftales i forhold til det beskrevne, således status er velkendt og entydig for de involverede.

Ændringer meddeles til Susanne Boutrup (sub@dce.au.dk), som vil foretage opdateringen. Oversigterne 1 og 2 indgår som bilag til rammeaftalen og vil blive som minimum blive opdateret i forbindelse med den årlige genforhandling af rammeaftalen.

Kommentering af dokumenter til internationale møder

Forud for internationale møder anmoder MFVM ofte om faglige kommentarer til mødedokumenter. Denne kommentering sker indenfor rammeaftalen. Kommenteringen sker i dialog mellem de relevante faglige medarbejdere og kontaktpersonen i MFVM, dialogen sker mundtligt eller pr. mail. Kommenteringen drøftes med faglig kollega hvis kommenteringen har et omfang, hvor det vurderes relevant, og der kun er én person involveret i kommenteringen. Hvis kommenteringen har karakter af en redegørelse for en faglig problemstilling, skal der udarbejdes et fagligt notat. Notatet skal udarbejdes i overensstemmelse med kravene til kvalitetsstyring af faglig rådgivning.

Mandat ved internationale aktiviteter indenfor MFVM-rammeaftalen

Inden deltagelse i internationale aktiviteter, som er en del af rammeaftalen mellem MFVM og DCE, AU skal der indhentes mandat hos den relevante styrelse.

Der er udarbejdet en skabelon for dette mandat. DCE skal udfylde skabelonen og fremsende den til den relevante kontaktperson i MFVM. Mandatudkastet fremsendes (om muligt) senest 14 dage inden det skal bruges. Mandatet færdiggøres i dialog mellem MFVM og DCE, og det endelige mandat returneres af MFVM til DCE. Kontaktperson i MFVM fremgår af oversigt over internationale aktiviteter.

Proces for indhentning af mandat er uddybet i notatet ”Proces for indhentning af mandat fra DCE til deltagelse i internationale aktiviteter på vegne af MFVM”.

Hvis der er tale om en række møder, fx i faglige arbejdsgrupper, kan der aftales et længerevarende mandat. Ved nogle aktiviteter er der ikke behov for mandat. Det fremgår af oversigt over internationale aktiviteter i hvilket omfang, der skal indhentes mandat, ligesom aftale om længerevarende mandat skal skrives ind i oversigten.