Hvornår centret?

Hvornår arbejder du for DCE?

Alle rådgivnings- og overvågningsprodukter i form af fx rapporter, redegørelser, høringssvar, overvågningsdata mv. som ikke er et peer-reviewed forskningsprodukt udkommer i regi af DCE, uanset om de udarbejdes for MIM eller andre eller om de udarbejdes inden for eller uden for hovedkontrakten. Alle opgaver af denne art er altså en del af DCE's ansvarsområde, og du repræsenterer DCE, når du formidler resultaterne - også i forhold til pressen. Generelt gælder det, at kontraktforhandling, publicering, pressehåndtering m.v. sker i regi af DCE, hvis finansieringen kommer fra:

 • Ministerier
 • Kommuner
 • Regioner
 • Nordisk Ministerråd (Rådgivning)
 • EU-Kommissionen (fx DG Env.) og andre internationale forvaltningsmyndigheder (OECD, FN, konventioner mv.)
 • Private danske og udenlandske fonde
 • Erhvervspartnere
 • Interesseorganisationer
 • Fællesoffentlige partnerskaber (fx. Danmarks Miljøportal)

Forskning sker ikke i regi af DCE, hvis finansieringen kommer fra:

 • Forskningsrådene
 • EU’s forskningsprogrammer
 • Nordisk Ministerråds forskningsprogrammer
 • Andre udenlandske forskningsprogrammer

Hvad skal du gøre konkret?

Hvis du udfører overvågning eller opgaver rekvireret af en af de instanser, hvor det er nævnt ovenfor, at det sker i regi af DCE, skal du - udover at inddrage din nærmeste leder - sende tilbud, bestillinger og kontrakter til DCE-centerenheden, som skal kvalitetssikre og godkende dem, inden tilbud kan afsendes, bestilling accepteres og kontrakt underskrives. Læs mere konkrete retningslinier for kontraktindgåelse her.

DCE-centerenheden kan også være behjælpelig med dialogen med kunder og myndigheder op til indgåelse af aftaler. Centerenheden er ikke et mellemled mellem ’kunde’ og forsker - det er i mange tilfælde stadig den enkelte forsker, der har kontakten til fx det relevante kontor i en styrelse. Men centerenheden tager et medansvar for at sikre, at alle opgaver, som universitet påtager sig, sker på rimelige vilkår og inden for universitetets kerne-faglighed.

På samme måde skal DCE-centerenheden have alle produkter (dvs. især rapporter og notater) til orientering og kommentering inden endelig udgivelse, så centerenheden kan medvirke til at sikre konsistens til tidligere rådgivning og læsbarhed ift. målgruppen.

DCE-centerenheden skal også orienteres og evt. involveres når der er pressekontakt vedr. rådgivnings- og overvågningsopgaver samt ved formidling af rapporter og anden populær formidling af resultater. Kontakt Michael Strangholt, mis@dce.au.dk.

NB: Når du repræsenterer DCE, f.eks. i et interview til et medie, så bed om at blive citeret således:
NN, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.