DCE centerenheden

Medarbejdere i centerenheden

DCE centerenheden er den administrative enhed, der koordinerer myndighedsopgaver på tværs af institutterne og koordinerer med Miljø- og Fødevareministeriet og med DCA centerenheden om konkrete opgaver. DCE centerenheden består af en direktør, jurister, pressekontakt og sekretær samt en række faglige koordinatorer, der koordinerer og kvalitetssikrer rådgivning i forhold Miljø- og Fødevareministeriet og andre rekvirenter. Du kan finde den rigtige kontaktperson i listen herunder. 

Ansvarlig for DCE's samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet vedr. miljø, natur, klima.

Kontakt mig om: Kontraktgennemgang og kontraktudfærdigelse, bistand til kontraktforhandling og samarbejdsaftaler, persondata, bistand til diverse juridiske problemstillinger.


Kontakt mig om:

> Rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet
     - Ydelsesaftalen Arktis
> Arktis (monitering og myndighedsrådgivning)
> Mikrobiel økologi og bioteknologi (GMO)
> Halvårs- og Årsrapportering for DCE
> Årsberetning for DCE
> Miljøbiblioteket (populærfaglig bogserie om natur og miljø)

 

Kontakt mig om:

 • NOVANA
 • Miljøfarlige forurenende stoffer
 • Standat/Stancode
 • TECH's kvalitetsledelsessystem
 • Kvalitetssikring
 • Bistand ved udarbejdelse af tilbud 
 • NORMAN
 • Nordisk screeningsgruppe

Kontakt mig om:

 • Juridisk bistand
 • Kontrakter og samarbejdsaftaler
  • Gennemgang, udarbejdelse og bistand til forhandling
 • Bistand til persondata
 • Bistand til diverse juridiske problemstillinger

Kontakt mig om:

Juridisk bistand fx:

 • Kontrakter
 • Tilbud

Betjener Institut for Miljøvidenskab

 

 

Kontakt mig om:

 • Overvågning af naturtyper og arter
 • Tilstandsvurdering af naturtyper og arter
 • Forvaltning af naturtyper og arter
 • EU-Bevaringsstatus
 • Lagring, analyse og formidling af naturdata
Kontakt mig om:
 • Marine områder
 • Kontrakt med Miljøministeriet - Ydelsesaftale Natur og Vand
 • National og international forskningskoordinering
 • Klimatilpasning
 • PEER samarbejde

Kontakt mig om myndighedsbetjening og rådgivning i relation til ferskvand herunder:

-sø

-vandløb

-oplandsanalyse

 

Opsætning af rapporter, notater, tilbud

Journalisering, registrering

Kontakt mig om:

 • Atmosfærisk miljø (luftkvalitet og den atmosfæriske afsætning)
 • Nationale emissionsopgørelser (klimagasser og luftforurenende stoffer)
 • Miljøgeografiske analyser
 • Samfundsvidenskabelig miljøanalyse
 • Miljøøkonomi
 • Arktis (råstofudnyttelse i Grønland)
 • Tilbudsgivning

Journalist, Exec. Master in Corporate Communication.
Kontakt mig vedrørende pressekontakt, nyheder og anden kommunikation.