Sammenfatning af møde med DCE’s rådgivningspanel d. 6. juni 2016

- hvor bl.a. emnet "Myndighedsbetjening og offentligheden" var på dagsordenen.

Den 6. juni mødtes medlemmerne af DCE’s Rådgivningspanel for 6. gang. Panelet er i foråret blevet udvidet med 3 medlemmer: Direktør i Assens kommune og bestyrelsesmedlem i KTC Thomas Barfoed; Direktør i DAKOFA Ole Morten Petersen og Miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv Jacob Lamm Zeuthen.

Et af dagsordenens to hovedemner var ”Myndighedsbetjening og offentligheden” med en indledende præsentation ved Presse- og kommunikationsansvarlig i DCE Michael Strangholt, som bl.a. orienterede om DCE’s initiativer ift. at klæde medarbejderne på til at ytre sig dels som forsker og dels som enkeltperson, herunder seminarrækker, skrivecoaching, et ansøgt medietræningskursus og en planlagt udarbejdelse af ”pixi-bog” med tips og tricks.

Der var fra panelet bred enighed om, at de forelagte initiativer fra DCE’s side var yderst relevante, og at det er den rigtige vej at gå dels at få en åben debat om emnet og dels at klæde forskerne godt på ift. pressehåndteringen. Flere af panelets medlemmer gav udtryk for, at de nævnte problematikker var hverdag i også deres organisation/institution og der var bl.a. følgende kommentarer og opfordringer/forslag:

• Det er vigtigt at forskere, med den viden og faglighed de har, tager del i samfundsdebatten. Det blev dog påpeget, at troværdigheden er afgørende og at der derfor skal være dokumentation bag de udtalelser, som ytres på vegne af et universitet.

• Det er vigtigt at forstå og synliggøre de forskellige roller, som hhv. vidensinstitutioner og myndigheder har: vidensinstitutionerne leverer uvildig, forskningsbaseret rådgivning og myndighederne skal træffe politiske beslutninger på basis af denne rådgivning, men har samtidig en politisk dagsorden og skal foretage politiske prioriteringer. Det blev understreget, at både vidensinstitutionerne og myndighederne har et ansvar for, at disse roller tydeliggøres.

Det andet hovedemne var på ønske fra panelet ”Luftforurening” med præsentationer ved professor Jørgen Brandt, specialkonsulent Ole-Kenneth Nielsen og professor Henrik Skov.

Emner for næste møde:
Næste møde i panelet vil ligge ultimo 2016 og panelet har her foreslået, at der bliver fulgt op på de verserende drøftelser af myndighedsbetjeningen. Derudover nævntes DCE’s kvalitetssikringsprocedurer som muligt emne for det næste møde.

Læs evt. hele referatet af mødet på DCE’s hjemmeside http://dce.au.dk/centret/raadgivningspanel/ Her findes også generel information om Rådgivningspanelet inkl. medlemsliste samt mødemateriale og referater fra samtlige møder.