Nyt Center for Adaptiv Naturforvaltning

Naturen er blevet en kampplads. Et nyt Center for Adaptiv Naturforvaltning ved Aarhus Universitet skal fungere som et forsøgs- og rådgivningscenter for nye måder at forvalte den danske natur på.

Der er i de senere år sket en stigende polarisering mellem politikere, myndigheder, borgere og forskere i dansk naturforvaltning.  Derfor er der et stort behov for at gå nye veje i naturforvaltningen, så der kan opnås langtidsholdbare løsninger på, hvordan man skaber optimale rammer for mennesker, dyr og planter.

”Når vi forvalter naturen, er der mange – og ofte modstridende – meninger og behov at tage hensyn til. Dertil kommer, at naturen såvel som menneskers brug af den hele tiden er under forandring. Det giver et behov for en naturforvaltning, som er dynamisk, proaktiv og inddragende, ” siger professor Jesper Madsen fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Adaptiv naturforvaltning er især anvendelig i situationer, hvor der er værdibaserede interessemodsætninger og modsatrettede behov, som skal løses – det være sig for en art eller et naturområde. Eller hvor der er behov for hurtigt at nå frem til en forståelse af effekten af forskellige forvaltningstiltag i forhold til et ønsket mål, for eksempel for en truet art.

Gæs bliver nu forvaltet adaptivt

Center for Adaptiv Naturforvaltning vil blandt andet understøtte forvaltningen af bestande af gæs.

Bestandene af gæs er nu så store, at de giver en række problemer for både natur, landbrug og luftfartsikkerhed. Aarhus Universitet har gennem de seneste fem år stået bag udviklingen af den første adaptive artsforvaltningsplan i Europa (http://pinkfootedgoose.aewa.info/). Andre bestande er truede, og her skal adaptiv forvaltning sikre deres fortsatte levedygtighed.

”Adaptiv naturforvaltning er et begreb, som kan bruges til at opnå en mere målrettet beskyttelse og forvaltning af arter og deres levesteder. Samtidig inddrager man interesserede parter i beslutningsprocesserne. Forskerne bidrager med vurdering af effekter af mulige tiltag, før man kommer med anbefalinger til de involverede parter. Herfra vil vi blandt andet koordinere arbejdet med de vesteuropæiske gæs,” siger Jesper Madsen.

De stigende problemer og mangel på tilstrækkelige løsninger har dannet grundlag for en koordineret forvaltning af gæs i Europa. På baggrund af anbefalinger fra blandt andre danske forskere er det nu besluttet, at der skal laves en helt ny paraplyorganisation for forvaltning af gæs i Europa – det kommer til at ske i regi af Vandfugleaftalen (AEWA) under FN. Her sidder miljø- og naturmyndighederne fra 20 europæiske lande, og Aarhus Universitet får en helt central rolle i dette arbejde som datacenter for denne konstruktion.

Udviklingsprocessen omkring en fælles forvaltning har givet positive resultater og erfaringer, og har affødt et politisk-administrativt ønske om at videreudvikle og anvende konceptet, både i forbindelse med dansk naturforvaltning og inden for internationale konventioner om naturbeskyttelse.

”En mere adaptiv og struktureret tilgang i naturforvaltningen kræver nye samarbejdsformer og tankegange, og der er derfor et stærkt behov for at udvikle og udbrede begrebet adaptiv forvaltning samt træne brugerne i at anvende konceptet fremadrettet – til fordel for naturen og befolkningen” siger professor Jesper Madsen.

Det nye Center for Adaptiv Naturforvaltning indvies tirsdag den 28. marts 2017 kl 14.00 på Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Kalø.

Læs mere om Center for Adaptiv Naturforvaltning:

http://can.au.dk

For yderligere oplysninger, kontakt venligst professor Jesper Madsen

Tel: 29440204 eller jm@bios.au.dk