Klimasamarbejde i Arktis

Energistyrelsen deltager i arbejdet med klimaforandringer i Arktis. Det sker gennem klimasamarbejdet i Arktisk Råd og gennem administrationen af Klimastøtteordningen til Arktis.

Indkaldelse af ansøgninger til Klimastøtte til Arktis FFL 2022 Der er på forslaget til finanslov for 2022 (FFL 2021 §29.27.02) afsat 17,5 mio. kr. til Klimastøtte til Arktis, der administreres af Energistyrelsen. Formålet for Klimastøtte til Arktis er at understøtte Damarks deltagelse i og bidrage til internationale samarbejder om klimaændringer og deres effekter i Arktis, herunder særligt samarbejder i regi af Arktisk Råd. Ordningen fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland. Ordningen administreres bl.a. under hensyntagen til Kongeriget Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde. Opslaget omfatter 17 mio. kr. af den forventede bevilling for 2022.

Følgende områder vil særligt blive prioriteret:  Projekter, der bidrager til eksisterende længerevarende dataserier, som belyser effekter af klimaforandringer i Arktis.  Klimarelaterede projekter, der understøtter Rigsfællesskabets deltagelse i Arktisk Råds klimasamarbejder, herunder særligt moniterings- og vurderingsindsatser i regi af Arctic Monitoring and Assessment Programme Under forudsætning af tilstrækkelige kvalificerede ansøgninger afsættes 14 mio. kr. til ovenstående indsats.

Der kan herudover søges om støtte til:  Projekter, der styrker Grønlands og Færøernes grundlag for tilslutning til samt implementering af internationale konventioner og aftaler på klimaområdet  Projekter, der bidrager til forbedret forståelse af samspillet mellem klimatiske faktorer og fysiske, kemiske og biologiske processer.  Formidling af viden om ordningens resultater og om klimaændringer og deres effekter i Arktis.

For alle projektforslag forudsættes det dokumenteret, at ansøger og projekt har en høj faglig kvalitet forankring. Tilknytning til Grønland og Færøerne anses i den forbindelse som væsentlig. Ansøgte projekters økonomi og finansiering vil indgå i bedømmelsen af indkomne ansøgninger. Støtten for offentlige videninstitutioner og almennyttige private organisationer samt sektorforskningsinstitutioner kan indbefatte overhead på op til 44 pct. for direkte lønudgifter. For øvrige ansøgere tillades et overhead på 18% af de direkte lønudgifter. Udgifter til udlæg (fremmede tjenesteydelser, udstyr, analyseudgifter, rejser og lignende) støttes alene med beløb svarende til de faktiske udgifter. Ansøgningerne skal være Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i hænde senest søndag d. 15. november 2021. Svar på ansøgninger kan forventes inden udgangen af februar 2021. Ansøgningsskema skal anvendes, og ansøgninger kan udfærdiges på dansk eller engelsk. Skemaet med vejledning findes på Energistyrelsens hjemmeside: [link indsættes efterfølgende] Ansøgninger sendes elektronisk til klimastoettearktis@ens.dk og msdo@ens.dk. Kontakt Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, ACmedarbejder Morten Skovgård Olsen, tlf.: 33 95 09 64, msdo@ens.dk

Se mere her